สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

25.   บริษัท บริหารการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง จำกัด  

        งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ         

-  งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง  จำนวน 945 เพลง
      
อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง

1.  อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงคาราโอเกะ

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์ 

 อัตราค่าการจัดเก็บลิขสิทธิ์

ต่อเดือน
(บาท)  
3 เดือน
ชำระขั้นต่ำ
 6 เดือน
ลด 10%
12 เดือน
ลด 15 %
ตู้เพลง (JUKE BOX)  250   750 1,350  2,550
ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ 250   750 1,350  2,550
บูธหยอดเหรียญคาราโอเกะ 300   900 1,620  3,060
ห้องโถง หรือ ห้องวีไอพี (CONTROL ROOM & V.I.P.) 400  1,200  2,160  4,080
แสดงสด หรือใช้งานงานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียง (ไม่รวมถึงห้องคาราโอเกะ) จำนวนห้อง 1 - 3 ห้อง 3,000 บาท / ปี
สถานที่จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า , เครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกเก็บต่อสาขา 3,000 บาท / ปี
สถานประกอบการสายการบิน จัดเก็บ 200 บาท ต่อเที่ยว เงื่อนไข : คิดตามจำนวนครั้งที่ขึ้นลงต่อปี
สถานประกอบการโรงแรม จัดเก็บ 20 บาท ต่อห้องต่อปี
วิทยุกระจายเสียง จัดเก็บ 2,000 บาท / ปี
ห้างสรรพสินค้าที่มีการเผยแพร่เสียงตามสายโดยใช้งานดนตรีกรรม
ผ่านสิ่งบันทึกเสียงหรือแสดงสด
(ไม่รวมถึงห้องคาราโอเกะ)
พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตรม.10,000 บาท/ปี
พื้นที่มากกว่า 5,001 ตรม. ขึ้นไป
 คิดเพิ่ม ตรม.ละ 1 บาท/ปี
มินิมาร์ท ร้านสะดวกซื้อและตลาดสด ที่มีการเผยแพร่งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียง
จัดเก็บ 2,000 บาท/ปี
เคเบิ้ลทีวี จัดเก็บ 20,000 บาท / ปี

      

2.  อัตราค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำ/ดัดแปลง    

ประเภทการใช้งาน 

อัตราการจัดเก็บ
6 เดือน   12  เดือน
มีดี้ฟาย (MIDI FILES)ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ  1,500  3,000
ฮาร์ดดิสก์ต่อเครื่อง 1,750  3,500
ฮาร์ดดิสก์ต่อระบบ  (จำนวน 2 - 5 ห้อง) 2,500  5,000
ฮาร์ดดิสก์ต่อระบบ  (จำนวน 6 - 10 ห้อง) 3,500  7,000
ฮาร์ดดิสก์ต่อระบบ  (จำนวน 11 ห้อง ขึ้นไป)  4,500  9,000

   
วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

    1. ชำระค่าลิขสิทธิ์โดยการโอนเงินผ่านธนาคารในนามบริษัท บริหารการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง จำกัด

     ธนาคารกสิกรไทย    สาขาอ้อมใหญ่  บัญชีออมทรัพย์     เลขที่บัญชี  331-2-86106-1
     ธนาคารกรุงเทพ  สาขาศูนย์การค้าเซียร์รังสิต   บัญชีออมทรัพย์   เลขที่บัญชี 028-0-30449-4

     เมื่อผู้ประกอบการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีบริษัทฯ ข้างต้นแล้วนั้น ให้ผู้ประกอบการแฟ็กซ์สำเนา
ใบโอนเงิน สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้า
รวมทั้งรายละเอียดตามประเภทและจำนวนที่ประกอบการใช้งานมาที่บริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนสมาชิกและบริษัทฯ
จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ให้ผู้ประกอบการติดแสดงที่ตู้เพลง/บูธ/จอ/ห้อง
ในสถานประกอบการต่อไป

    2.  ชำระค่าลิขสิทธิ์โดยผ่านตัวแทนการจัดเก็บของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
     ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าตอบแทนผ่านตัวแทนการจัดเก็บของบริษัทฯ โดยตัวแทนดังกล่าว
จะต้องยื่นแสดงบัตรประจำตัวและใบอนุญาตการเป็นตัวแทนการจัดเก็บของบริษัทฯ ให้กับผู้ประกอบการทำการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง เมื่อผู้ประกอบได้รับคำแนะนำการสมัครสมาชิกจากตัวแทนของบริษัทฯแล้ว ผู้ประกอบการ
จะต้องกรอกรายละเอียดและลงนามในใบสมัครของบริษัทฯ โดยแนบสำเนาเอกสารดังนี้
   a. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้าและอื่นๆพร้อมชำระค่าตอบแทนผ่านตัวแทนการจัดเก็บ โดยผู้ประกอบการจะได้รับสำเนาใบสมัครสมาชิกและใบรับเงินชั่วคราวจากตัวแทนจัดเก็บเพื่อใช้เป็นหลักฐานชั่วคราวในการได้รับอนุญาต เมื่อบริษัทได้รับใบสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้วบริษัทฯ จะทำการจัดส่งหลักฐาน (สติ๊กเกอร์) ฉบับจริงให้แก่ผู้ประกอบการภายใน 7 วันทำการเพื่อให้ผู้ประกอบการติดแสดงที่ตู้เพลง/บูธ/จอ/ห้อง ในสถานประกอบการต่อไป


     3. ชำระค่าลิขสิทธิ์โดยตรงที่ บริษัท บริหารการจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลง จำกัด  ซึ่งผู้ประกอบการจะต้อง
นำหลักฐานในการสมัครสมาชิกและขออนุญาตดังนี้
         3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
         3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

         3.3 หลักฐานการเป็นนิติบุคคลทะเบียนการค้าและอื่นๆ โดยมาเขียนใบสมัครสมาชิก ณ ที่ทำการ
ของบริษัท โดยแจ้งประเภทการใช้งานที่ผู้ประกอบการต้องการใช้ พร้อมชำระค่าตอบแทนตามที่กำหนด
ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับใบเสร็จและสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการติดแสดงที่ตู้เพลง/บูธ/จอ/ห้อง ในสถานประกอบการต่อไป

เงื่อนไขในการเก็บค่าตอบแทน

     1. ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า ในงานดนตรีกรรม
สิ่งบันทึกเสียง และโสตทัศนวัสดุ ก่อนนำงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดเก็บค่าตอบแทนไปใช้เผยแพร่ในสถานประกอบการของผู้ประกอบการทุกครั้ง
 

    2. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้สิทธิ จะต้องชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทฯ เป็นรายเดือน
หรือรายปี ตามอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ตามประเภทการใช้งาน โดยประเภทที่จะต้องทำการชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ผู้ประกอบการจะต้องทำการชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำล่วงหน้า 3 เดือน ชำระล่วงหน้า
6 เดือน (จะได้รับส่วนลดพิเศษ 10%) และชำระล่วงหน้า 12 เดือน (จะได้รับส่วนลดพิเศษ 15%)
 

    3. ผู้ประกอบการจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องมีลิขสิทธิ์ ในการเผยแพร่งาน
 

    4. ผู้ประกอบการจะต้องติดหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ไว้บนอุปกรณ์การใช้งาน หรือบริเวณสถานประกอบการให้เห็นชัดเจน

สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 99  หมู่ 2  ซ.ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 24   แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทรศัพท์   0-2431-5508     โทรสาร   0-2889-1431
    

      

Goback...                                                                                                                  Next page...

Home page...

 


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa