สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 24.   บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด  

        งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ         

- งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียง  จำนวน 88 เพลง
      
อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง

1.  อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงคาราโอเกะ

ประเภทธุรกิจ 

อัตราจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

*หมายเหตุ
1 เดือน  3 เดือน  6 เดือน  12 เดือน 
ตู้/บูธหยอดเหรียญ (ต่อตู้) 250 บาท  750 บาท  1,500 บาท  2,500 บาท 
ห้องคาราโอเกะ,ร้านอาหาร,ภัตตาคาร  400 บาท  1,200 บาท  2,400 บาท  4,800 บาท 

 

2.  อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงออดิโอ  (ที่ไม่ใช่กิจการคาราโอเกะ)

ตู้/บูธหยอดเหรียญ (ตู้เพลง Jukebox) (   (ต่อตู้) 250 บาท  750 บาท  1,500 บาท  2,500 บาท 
ห้องคาราโอเกะ,ร้านอาหาร,ภัตตาคาร 3,000 บาท/ปี/ห้อง 

 

3.  อัตราจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำ เพื่อสะดวกในการใช้งาน คาราโอเกะ มิดีไฟล์

ฮาร์ดดิสใช้งานตู้หรือบูธ หยอดเหรียญ  3,000 บาท/ปี/เครื่อง 
ฮาร์ดดิสใช้งานในห้องโถง  3,000 บาท/ปี/เครื่อง 

 

4.  อัตราจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์สำหรับผู้ประกอบการรับโหลดเพลง ร้านอินเตอร์เน็ทที่ใช้งานเพลง

ร้านรับโหลดข้อมูลเพลง/อินเตอร์เนท  3,000 บาท/ปี/ร้าน

 

  วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

    1.  ชำระค่าลิขสิทธิ์ผ่านตัวแทน จัดเก็บของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าตอบแทนกับตัวแทนขาย ของบริษัทฯ โดยตัวแทนดังกล่าว
จะแสดงใบอนุญาตการเป็นตัวแทนการจัดเก็บของบริษัทฯ ให้กับผู้ประกอบการทำการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
โดยในการติดต่อขออนุญาตครั้งแรก ผู้ประกอบการจะต้องแนบเอกสารดังนี้
        1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
        1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

        1.3 หลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้าให้กับตัวแทนเพื่อจัดทำฐานข้อมูลก่อน
หากตัวแทนขายนำสติ๊กเกอร์อนุญาตติดตัวไปด้วย ผู้ประกอบการจะได้รับสติ๊กเกอร์ในทันที
หรือหลังจากตัวแทนส่งข้อมูลเข้ามายังบริษัทฯ ไม่เกิน 7 วันทำการ

    2. ชำระค่าลิขสิทธิ์โดยการโอนเงินผ่านธนาคารในนามบริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด

     ธนาคารกสิกรไทย     สาขาโลตัสบางกะปิ บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 775-2-15700-0

     เมื่อผู้ประกอบการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีบริษัทฯ ข้างต้นแล้วนั้น ให้ผู้ประกอบการแฟ็กซ์
สำเนาใบโอนเงิน สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้า รวมทั้งรายละเอียดตามประเภทและจำนวนที่ประกอบการใช้งานมาที่บริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนสมาชิก
และบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินและสติ๊กเกอร์อนุญาตกลับ ภายใน 7 วันทำการ

    3. ชำระค่าลิขสิทธิ์โดยตรงที่ บริษัท ที่ปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด  ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องนำส่งหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/หลักฐานการเป็นนิติบุคคลทะเบียนการค้าและอื่นๆ โดยมาเขียนใบสมัครสมาชิก ณ ที่ทำการของบริษัท

 เงื่อนไขในการเก็บค่าตอบแทน

    1. ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า ในงานดนตรีกรรม
สิ่งบันทึกเสียง และโสตทัศนวัสดุ ก่อนนำงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดเก็บค่าตอบแทนไปใช้เผยแพร่ในสถานประกอบการของผู้ประกอบการทุกครั้ง
 

    2. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้สิทธิ จะต้องชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทฯ ตามระยะเวลา
และอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ตามประเภทการใช้งาน

    3. ผู้ประกอบการจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องมีลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ในการเผยแพร่งาน

    4. ผู้ประกอบการจะต้องติดหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ไว้บนอุปกรณ์การใช้งาน หรือบริเวณสถานประกอบการให้เห็นชัดเจน

สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 744  ถ.รามอินทรา  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทรศัพท์  0-2918-1313     โทรสาร  0-2918-1312   

      

Go back...                                                                                                                                             Next page...

Home page...

 


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa