สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

18.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วี โปรโมชั่น

       งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ 

-  งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลงจำนวน 916 เพลง
                                                 

อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง 

                                                                               
          1.  อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงคาราโอเกะ (Karaoke)

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์ 

อัตราการจัดเก็บจริง

 อัตรา
ค่าจัดเก็บ
รายเดือน 
3 เดือน  6  เดือน(ลด 5%) 1  ปี
(ลด 10%) 
หมายเหตุ
ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ (บาท/จอ/เดือน) 200  600  1,200  2,400 

 -

 มิดี้ฟาย ทำซ้ำ เผยแพร่ ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  คาราโอเกะ  500  1,500  3,000  6,000 

-

VCD ทำซ้ำ เผยแพร่ ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ ลงฮาร์ดีส

-

1,500  3,000  6,000  ส่วนลด 7 ห้อง
ลด 15%
ห้องโถงในภัตตาคาร/ร้านอาหารที่มี
การร้องคาราโอเกะ  (บาท/เครื่อง/ปี)

 4,000 

 - 2.  อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงออดิโอ (ที่ไม่ใช่กิจการคาราโอเกะ)

ประเภทธุรกิจที่ใช้งานลิขสิทธิ์ 

อัตราการจัดเก็บจริง

 อัตรา
ค่าจัดเก็บ
3 เดือน  6  เดือน(ลด 5%) 1  ปี
(ลด 10%) 
หมายเหตุ
ตู้เพลง (JUKE BOX) (บาท/จอ/เดือน)

250  500 1,000

 -

 ภัตตาคาร/ร้านอาหาร/สวนอาหาร ฯลฯ (บาท/ปี) 1,000   

-

สถานประกอบการโรงแรม
(บาท/ห้อง/ปี)

 50

เรียกเก็บ 40% ของจำนวนห้องทั้งหมด
สถานประกอบการสายการบิน (บาท/เที่ยว)

250 

 คิดตามจำนวนครั้งที่ขึ้นลง

 

เงื่อนไขในการจัดเก็บค่าตอบแทน  มีดังนี้

    1. ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า ในงานดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียง และโสตทัศนวัสดุ ก่อนนำ งานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่ง หจก.ฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดเก็บค่าตอบแทนไปใช้เผยแพร่ในสถานประกอบการของผู้ประกอบการทุกครั้ง


    2. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้สิทธิ จะต้องชำระค่าตอบแทนให้กับหจก.ฯ เป็นรายเดือน ราย 3 เดือน หรือรายปี ตามอัตราค่าตอบแทนได้ที่ หจก.ฯ ได้กำหนดไว้ตามประเภทของการใช้งาน โดยในประเภทที่จะต้องทำการชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ผู้ประกอบการต้องชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ชำระล่วงหน้า 6 เดือน (ได้ส่วนลดพิเศษ 5%) และชำระล่วงหน้า 12 เดือน (ได้รับส่วนลดพิเศษ 10%)

    3. ผู้ประกอบการจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องมีลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่งาน
 

    4. ผู้ประกอบการจะต้องติดหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ไว้บนอุปกรณ์การใช้งาน หรือบริเวณสถานประกอบการให้เห็นชัดเจน


 วิธีการ / ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

 ผู้ประกอบการสามารถติดต่อชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงได้ 3 วิธี ดังนี้

     (1)  ชำระค่าลิขสิทธิ์โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัน เค.วี โปรโมชั่น

     1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขา ปราณบุรี           บัญชีกระแสรายวันเลขที่  0420027044
     2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด  สาขา สามร้อยยอด     บัญชี  ออมทรัพย์  เลขที่  217-2-21796-9   
         เฉพาะ ชื่อ นายวิเชียร  เกวียนวงษ์
     3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  สาขา ปราณบุรี บัญชี  ออมทรัพย์  เลขที่  612-2-20090-6  
         เฉพาะ ชื่อ นายวิเชียร  เกวียนวงษ์
 
         เมื่อผู้ประกอบการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชี หจกฯ หรือบุคคลเฉพาะและตามรายชื่อเบื้องต้นข้างต้นแล้วนั้น ให้ผู้ประกอบการแฟ็กซ์ สำเนาใบโอนเงิน สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้า รวมทั้งรายละเอียดประเภทของการใช้งาน จำนวนตู้เพลง/บูธ/จอ/ห้องฯลฯ มาที่ หจกฯ เพื่อลงทะเบียนสมาชิกและหจกฯจะได้จัดส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) เพื่อให้ผู้ประกอบการติดแสดงที่ตู้เพลง/บูธ/จอ/ห้อง ในสถานประกอบการต่อไป

      (2) ชำระค่าลิขสิทธิ์ผ่านตัวแทน จัดเก็บของหจกฯ ทั่วประเทศ

       ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าตอบแทนการจัดเก็บของหจก.ฯ โดยหจก.ฯ ตัวแทนจะต้องยื่นแสดงบัตรประจำตัวและใบอนุญาตการเป็นตัวแทนการจัดเก็บของหจกฯ ให้กับผู้ประกอบการทำการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง เมื่อผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำจากตัวแทนในการสมัครสมาชิกแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องกรอกรายละเอียดและลงนามในใบสมัครของหจก.ฯ พร้อมแนบสำเนาเอกสาร ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้า และอื่น ๆ

        เมื่อชำระค่าตอบแทนผ่านตัวแทนการจัดเก็บตามประเภทและจำนวนที่ผู้ประกอบการประสงค์ใช้งานแล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับสำเนาใบสมัครสมาชิก ใบรับเงินชั่วคราว จากตัวแทนจัดเก็บเพื่อใช้เป็นหลักฐานชั่วคราว หรือสติ๊กเกอร์ ในการได้รับอนุญาต ซึ่งเมื่อ หจก.ฯ ได้รับใบสมัครและรับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หจก.ฯ จะทำการจัดส่งหลักฐานการอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ฉบับจริงให้กับผู้ประกอบการภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลการสมัครและการขออนุญาตจากตัวแทนจัดเก็บถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ประกอบการติดแสดงไว้ที่ตู้เพลง/บูธ/จอ/ห้อง ในสถานประกอบการต่อไป

    (3)  ชำระค่าลิขสิทธิ์ ได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัน เค.วี โปรโมชั่น เลขที่ 81 หมู่ 1 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180  ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน/หลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้าและอื่นๆ  โดยมาเขียนใบสมัครสมาชิก ณ ที่ทำการของหจก.ฯ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หจก .

        สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 81 หมู่ 1 ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  77180  
                              
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   โทรศัพท์   032-813068   โทรสาร  032-813068
                                          หรือโดยตรงได้ที่  086 – 0741086

Go back...                                                                                                 Next page...

Home page...

 


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa