สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

16.  บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด

        งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ         

- งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลง และค่ายเพลงที่เป็นสมาชิก จำนวน  7,652  เพลง
      
 (1. บริษัท มิวสิค ฟาร์ม จำกัด  2. บริษัท บัตเตอร์ฟลาย เรคคอร์ด จำกัด3.บริษัท ไชยอนันต์ โปรโมชั่น จำกัด  4.บริษัท เกสส์มิวสิค จำกัด 5.บริษัท ดีพีเอส มิวสิค จำกัด  6.บริษัท พี.จี.เอ็ม.เรคคอร์ด จำกัด7. บริษัท เอลริช จำกัด 8.นายพิสุทธิ์  เกรียงบูรพา 9.นายทวิษย์ชญะ  ตั้งสหะรังสี  10.บริษัท ซาเล้ง การดนตรี จำกัด 11.บริษัท ส้มเช้งสตูดิโอ จำกัด 12.บริษัท เอ็ม.ดี.เทป จำกัด) 13. บริษัท มิราเคิล  เร็คคอร์ดส จำกัด 14.นายจรัญ สารีวงศ์ 15.บริษัท ฝนจางเรคคอร์ด จำกัด 16.บริษัท พีพีเอส โปรโมชั่น จำกัด 17.นายบรรณ สุวรรณโณชิน 18.นายสมนึก ทองมา 19.บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่นจำกัด                


อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง


1. อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงคาราโอเกะ (Karaoke) 

ประเภทธุรกิจ 

อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

หมายเหตุ

1 เดือน  3 เดือน  6 เดือน  12 เดือน 
ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะประเภทใช้แผ่น (ต่อตู้) 300 บาท  900 บาท  1,710 บาท  3,240 บาท 
ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะประเภทวีซีดีฮาร์ดดิส (รวมค่าทำซ้ำ) (ต่อตู้)  1,350 บาท  2,565 บาท  4,860 บาท 
บูธหยอดเหรียญ (ต่อบูธ) 350 บาท  1,050 บาท  1,995 บาท  3,780 บาท 
ห้องคาราโอเกะ,ร้านอาหาร, ภัตตาคาร   1,800 บาท  3,420 บาท  6,480 บาท  ** ส่วนลด 2 – 5 จอ
 ลด 5% ,6 – 10 จอ 
 ลด 20% ,11-20 จอ 
 ลด 25% ,  21 จอ
 ขึ้นไปลด 35%
ร้านคอมพิวเตอร์คาราโอเกะมิดี้ไฟล์   1,800 บาท  3,420 บาท  6,480 บาท 
ตู้เพลง (Juke box) (ต่อจอ) 250 บาท  750 บาท  1,425 บาท  2,700 บาท 
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ฯลฯ  3,000 บาท/ปี
ธุรกิจโรงแรม (Hotel) 60 บาท/ห้อง/ปี เรียกเก็บ 40% ของจำนวนห้องทั้งหมด

      
 
2. อัตราค่าเผยแพร่ลิขสิทธิ์เพลงออดิโอ (ที่ไม่ใช่กิจการคาราโอเกะ)
 

ประเภทธุรกิจ 

อัตราการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

หมายเหตุ

1 เดือน 

3 เดือน 

6 เดือน 

12 เดือน 

สายการบิน (Airline) 450 บาท/เที่ยว  คิดตามจำนวนครั้งที่ขึ้นลง
ห้างสรรพสินค้า  5,000 บาท/ห้าง/ปี
สถานประกอบการโบว์ลิ่ง  5,000 บาท (1 – 100 ที่นั่ง/ปี) เกินที่นั่งทุกๆ 100 ที่นั่ง คิดเพิ่ม 100 และ1,000 บาท
เคเบิ้ลทีวี (ต่อสาขา) 500 บาท  1,500 บาท  3,000 บาท  5,000 บาท 


3.  อัตราจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำ VCD มิดีไฟล์ ลงใน HARD DISK KARAOKE 
 

6 เดือน 

12 เดือน 

ต้องซื้อลิขสิทธิ์เผยแพร่ด้วย

ฮาร์ดดิส (ตู้, บูธ, ตู้ไม่คาราโอเกะ) 1,850 บาท  3,500 บาท 
มิดี้ไฟล์ (คอมพิวเตอร์)  1,850 บาท  3,500 บาท 
ห้องคาราโอเกะ (Control room)  2,400 บาท  4,500 บาท 

  
4.  อัตราจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ทำซ้ำงานดนตรีกรรม,

โสตทัศนวัสดุ, และสิ่งบันทึกเสียง ลงสื่ออิเล็คโทรนิค มือถือ, เครื่องเล่น MP3 ฯลฯ

1 เดือน 

3 เดือน 

6 เดือน 

12 เดือน 

ร้านรับโหลดข้อมูลเพลง (ต่อร้าน)

1,000 บาท  3,000 บาท  5,700 บาท  10,800 บาท 

  
หมายเหตุ :  ส่วนลดตามอัตราจัดเก็บคำนวณส่วนลดต่อหนึ่งสถานที่  

เงื่อนไขในการจัดเก็บค่าตอบแทน มีดังนี้

   1. ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า ในงานดนตรีกรรม สิ่งบันทึกเสียง และโสตทัศนวัสดุ ก่อนนำงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดเก็บค่าตอบแทนไปใช้เผยแพร่ในสถานประกอบการของผู้ประกอบการทุกครั้ง

   2. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้สิทธิ จะต้องชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทฯ ตามระยะเวลา
และอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ตามประเภทของการใช้งาน

   3. ผู้ประกอบการจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องมีลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ในการเผยแพร่งาน
 

   4. ผู้ประกอบการจะต้องติดหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ไว้บนอุปกรณ์การใช้งาน หรือบริเวณสถานประกอบการให้เห็นชัดเจน


 วิธีการ / ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

 ผู้ประกอบการสามารถติดต่อชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงได้ 3 วิธี ดังนี้

   (1) ชำระค่าลิขสิทธิ์ผ่านตัวแทน จัดเก็บของบริษัทฯ ทั่วประเทศ

        ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าตอบแทนการจัดเก็บของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตัวแทนจะต้องยื่นแสดง
บัตรประจำตัวและใบอนุญาตการเป็นตัวแทนการจัดเก็บของบริษัทฯ ให้กับผู้ประกอบการทำการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง เมื่อผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำจากตัวแทนในการสมัครสมาชิกแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องกรอกรายละเอียดและลงนามในใบสมัครของบริษัทฯ พร้อมแนบสำเนาเอกสาร ดังนี้


       1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
       1.3 หลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้า และอื่น ๆ

       เมื่อชำระค่าตอบแทนผ่านตัวแทนการจัดเก็บตามประเภทและจำนวนที่ผู้ประกอบการประสงค์ใช้งานแล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับสำเนาใบสมัครสมาชิก จากตัวแทนจัดเก็บเพื่อใช้เป็นหลักฐานชั่วคราว ในการได้รับอนุญาตซึ่งบริษัทฯ จะทำการจัดส่งหลักฐานการอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ฉบับจริงให้กับผู้ประกอบการภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลการสมัครและการขออนุญาตจากตัวแทนจัดเก็บถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ประกอบการติดแสดงไว้บนอุปกรณ์การใช้งานหรือบริเวณสถานที่ที่ใช้งานให้เห็นชัดเจน

 

 (2)  ชำระค่าลิขสิทธิ์โดยการโอนเงินผ่านธนาคารในนามบริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด

  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด  สาขาถนนวิทยุ   บัญชีออมทรัพย์     เลขที่ 709-241-0166

     
       เมื่อผู้ประกอบการโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีบริษัทฯ ข้างต้นแล้วนั้น ให้ผู้ประกอบการแฟ็กซ์สำเนาใบโอนเงิน สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้า รวมทั้งรายละเอียดตามประเภทและจำนวนที่ผู้ประกอบการประสงค์ใช้งานมาที่บริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนสมาชิก และบริษัทฯ จะได้จัดส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) เพื่อให้ผู้ประกอบการติดแสดงไว้บนอุปกรณ์การใช้งานหรือบริเวณสถานที่ที่ใช้งานให้เห็นชัดเจน


     (2) ชำระค่าลิขสิทธิ์โดยตรงที่ บริษัท บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำกัด เลขที่ 21/38  อาคารอาร์ซีเอ บล็อค ซี  (ชั้น 2 – 4 )  ซ.ศูนย์วิจัย-พระราม 9  ถ.พระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310   ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/หลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้าและอื่นๆ  โดยมาเขียนใบสมัครสมาชิก ณ ที่ทำการของบริษัทฯ


สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 21/38  อาคารอาร์ซีเอ บล็อค ซี  (ชั้น 2 – 4 )  ซ.ศูนย์วิจัย-พระราม 9 
ถ.พระราม 9  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    โทรศัพท์  0-2641-4930   โทรสาร  0-2641-4931


Go back...                                                                                                                

Next page...  
 

Home page... 
       


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa