สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

13.  บริษัท อาร์เคที พับลิชชิ่ง จำกัด

  งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ 

- งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลงจำนวน 19,685 เพลง และค่ายเพลงที่เป็นสมาชิก 13 บริษัท

                                          

(1. บริษัท อาร์เอ็มเอสสตูดิโอ แอนด์มัลติมีเดีย จำกัด  2. บริษัท กรุงไทยออดิโอ จำกัด  3. บริษัท ซีทีพี พับลิชชิ่ง จำกัด  4. บริษัท เป่าจินจง จำกัด  5. บริษัท เฮีย จำกัด  6. บริษัท เทปบูรพา (1991) จำกัด 
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกวงเฮง แผ่นเสียงเทป  8. บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  9. บริษัท อโซน่า จำกัด  10. บริษัท ไอคิวดี   มีเดีย จำกัด  11. เอ็มพีซาวด์ (เอ็มพีดี มีเดีย กรุ๊ป)  12. บริษัท ตลุงโปรโมชั่น จำกัด  13. คนเมืองเร็คคอร์ด  
       

อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง

ประเภทธุรกิจ (ต่อหน่วย) 

อัตราการจัดเก็บ

ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ        600 บาท/จอ/เดือน
ซีแควนเซอร์    5,000 บาท/ปี
นักดนตรีแสดงสด     5,000 บาท/ปี
การใช้กับเครื่องเล่นอื่นๆ เช่น เทป ซีดี  5,000 บาท/ปี
บูธหยอดเหรียญ       600 บาท/จอ/เดือน
ห้องคาราโอเกะ/ห้องโถง 900 บาท/จอ/เดือน
ห้องโถงในภัตตาคาร/ร้านอาหารที่มีการร้องคาราโอเกะ   8,000 บาท/เครื่อง/ปี
ตู้เพลง JUKEBOX               450 บาท/จอ/เดือน
การใช้งานดนตรีกรรมผ่านสิ่งบันทึกเสียง (ไม่มีภาพ)
เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร สวนอาหาร ฯลฯ 
5,000 บาท/ปี
การใช้งานสิ่งบันทึกเสียงและโสตทัศนวัสดุ สำหรับ
สถานประกอบการที่ไม่มีการร้องคาราโอเกะ
เงื่อนไข   คิดตามจำนวนลูกค้าหรือที่นั่ง 
- ประเภทผับ, บาร์, เลาจน์ฯลฯ แบบเคาร์เตอร์โล่งหรือขนาดเล็ก 5,000 บาท/ปี(1 – 20 คน/ที่นั่ง)
- ประเภทผับ, บาร์, เลาจน์ฯลฯ ขนาดกลาง 6,000 บาท/ปี(21 – 50 คน/ที่นั่ง)
- ประเภทผับ, บาร์, เลาจน์ฯลฯ ขนาดใหญ่และบาร์อะโกโก้ 7,000 บาท/ปี(51 – 80 คน/ที่นั่ง)
- ประเภทดิสโก้เทค และสถานบันเทิงขนาดใหญ่  30,000 บาท/ปี(81 คน/ที่นั่งขึ้นไป)
สถานประกอบการสายการบิน (คิดตามจำนวนครั้งที่ขึ้น-ลง) 600 บาท/เที่ยว
สถานประกอบการโรงแรม            90 บาท/ห้อง/ปี
เคเบิ้ลทีวี (คิดตามจำนวนสมาชิกของเคเบิ้ลทีวี) 20 บาท/คน/เดือน
 

    เงื่อนไขในการจัดเก็บค่าตอบแทน มีดังนี้   
 

  1. ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า ในงานดนตรีกรรม                สิ่งบันทึกเสียง และโสตทัศนวัสดุ ก่อนนำงานอันมีลิขสิทธิ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดเก็บค่าตอบแทน            ไปใช้เผยแพร่ในสถานประกอบการของผู้ประกอบการทุกครั้ง
  2. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้สิทธิ จะต้องชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทฯ เป็นรายเดือนหรือ
รายปี ตามอัตราค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ตามประเภทของการใช้งาน โดยในประเภทที่จะต้องทำการชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ผู้ประกอบการต้องชำระค่าตอบแทนขั้นต่ำล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน (จะได้รับส่วนลดพิเศษ 3%), ชำระล่วงหน้า 6 เดือน (ได้ส่วนลดพิเศษ 5%) และชำระล่วงหน้า 12 เดือน (ได้รับส่วนลดพิเศษ 10%)
  3. ผู้ประกอบการจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องมีลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่งาน
  4. ผู้ประกอบการจะต้องติดหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ไว้บนอุปกรณ์การใช้งาน หรือบริเวณ
สถานประกอบการให้เห็นชัดเจน

วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

ผู้ประกอบการสามารถติดต่อชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง ได้ 3 วิธี ดังนี้

  1. ชำระผ่านตัวแทนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ
ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าตอบแทนผ่านตัวแทนการจัดเก็บของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตัวแทน
จะต้องยื่นแสดงบัตรประจำตัวและใบอนุญาตการเป็นตัวแทนการจัดเก็บของบริษัทฯ ให้กับผู้ประกอบการทำการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง เมื่อผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำจากตัวแทนในการสมัครสมาชิกแล้ว ผู้ประกอบการ
จะต้องกรอกรายละเอียดและลงนามในใบสมัครของบริษัทฯ พร้อมแนบสำเนาเอกสารดังนี้
     1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
     1.3 หลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้า และอื่น ๆ
      เมื่อชำระค่าตอบแทนผ่านตัวแทนการจัดเก็บตามประเภทและจำนวนที่ผู้ประกอบการประสงค์ใช้งาน
แล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับสำเนาใบสมัครสมาชิก ใบรับเงินชั่วคราว จากตัวแทนจัดเก็บเพื่อใช้เป็นหลักฐานชั่วคราว
ในการได้รับอนุญาต ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้รับใบสมัครและรับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหลักฐาน
การอนุญาต (สติ๊กเกอร์) ฉบับจริงให้กับผู้ประกอบการภายใน 7 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลการสมัครและการขออนุญาตจากตัวแทนจัดเก็บถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ประกอบการติดแสดงไว้ที่ตู้เพลง/บูธ/จอ/ห้อง ในสถานประกอบการต่อไป

   2. ชำระโดยตรง ณ ที่ทำการของบริษัท อาร์เคที พับลิชชิ่ง จำกัด
ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าตอบแทนได้โดยตรง ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เลขที่ 2240/1 ซอยลาดพร้าว
102  ถนนลาดพร้าว  แขวงวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โดยผู้ประกอบการจะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/หลักฐานการเป็นนิติบุคคล ทะเบียนการค้า และอื่น ๆ มาเขียนใบสมัครสมาชิก
ณ ที่ทำการของบริษัทฯ โดยแจ้งประเภทของการใช้งานที่ผู้ประกอบการต้องการใช้งาน พร้อมชำระค่าตอบแทน
ตามที่กำหนด ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับหลักฐานใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการได้รับอนุญาต (สติ๊กเกอร์) เพื่อให้ผู้ประกอบการติดแสดงที่ตู้เพลง/บู๊ธ/จอ/ห้อง ในสถานที่ประกอบการต่อไป

   3. ชำระผ่านธนาคารพาณิชย์

      3.1  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยถนนอิสรภาพ บัญชีกระแสรายวันเลขที่107-3-00325-3 
      3.2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสามยอด บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 150-3-09560-4
      3.3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคลองเจ้าคุณสิงห์ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 189-6-00951-4

สถานที่ติดต่อ  เลขที่ 624 – 626 ถ.ลาดหญ้า เขตคลองสาน แขวงคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  0-2861-1655-8   โทรสาร 0-2861-1659

 
 go back...                                                                                                              Next page...
               

Home page..... 

 


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa