สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ตำนานนักสู้ผู้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดสิทธิการทำกินในการประกอบอาชีพด้วยความสุจริต......


Main Menu

       ตรวจสอบเพลงซ้ำซ้อน

(download)

สมาพันธ์องค์กรผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ไทย

         ข้อมูลบริษัทจัดเก็บ 28 องค์กร   

ขออนุญาติใบ 

พรบ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์


ข่าวรายวัน/news

 

        tv online 3,   5,  7,  9,  nbt,  tpbs 

cctv\news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

12.  บริษัท  ลิขสิทธิ์สยาม จำกัด

        งานที่จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ฯ  

-  งานดนตรีกรรมและสิ่งบันทึกเสียงของนักแต่งเพลงและค่ายเพลงที่เป็นสมาชิกจำนวน 10,451 เพลง
                                                          
       
อัตราการจัดเก็บค่าเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง

ประเภทธุรกิจ (ต่อหน่วย)

อัตราการจัดเก็บ

คอมพิวเตอร์คาราโอเกะ 190 บาท/เดือน
วีซีดีคาราโอเกะ (Control Room) 190 บาท/เดือน
ตู้หยอดเหรียญคาราโอเกะ  190 บาท/เดือน
ซีแควนเซอร์  190 บาท/เดือน
การใช้กับเครื่องเล่นอื่นๆ (เช่น เทป/ซีดี) 190 บาท/เดือน


 วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
 

ผู้ประกอบการสามารถติดต่อชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลง ได้ 3 วิธี ดังนี้

    1.  ชำระเงินที่สำนักงานของบริษัท ลิขสิทธิ์สยาม จำกัด เลขที่ 354/28 หมู่ 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โดยบริษัทจะออกใบอนุญาต (สติ๊กเกอร์เครื่องหมายแสดงการชำระเงิน)
ให้แก่ผู้ที่ได้ชำระเงินดังกล่าว

    2.  ชำระเงินผ่านธนาคารหรือหรือไปรษณีย์ ดังนี้

               2.1  ชำระโดยการจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  ชื่อบัญชี บริษัท ลิขสิทธิ์สยาม จำกัด ธนาคารกรุงเทพฯ
สาขามีนบุรี  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 145-5-03821-4
 
              2.2  ส่งธนาณัติสั่งจ่ายในชื่อบริษัท แล้วส่งหลักฐานการส่งเงิน หรือหลักฐานการส่งธนาณัติดังกล่าว
พร้อมแสดงความประสงค์ใช้งานลิขสิทธิ์เพลงเผยแพร่เพื่อการค้า ทางโทรสารหรือทางไปรษณีย์แสดงแก่บริษัท
หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบการชำระเงินดังกล่าวแล้ว จึงจะจัดส่งใบอนุญาต (สติ๊กเกอร์เครื่องหมายแสดงการชำระเงิน) ให้กับผู้ที่ได้ชำระเงินดังกล่าวแล้ว ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้ชำระค่าเผยแพร่โดยวิธีนี้สามารถเก็บหลักฐานการส่งเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือหลักฐานใบส่งธนาณัติไว้เป็นหลักฐานได้โดยชั่วคราวจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต (สติ๊กเกอร์เครื่องหมายแสดงการชำระเงิน) จากบริษัท


    3.  ชำระเงินผ่านตัวแทนจัดเก็บฯ ที่บริษัทได้แต่งตั้ง (มีหนังสือแต่งตั้งจากบริษัท) โดยในการชำระผ่าน
ตัวแทนดังกล่าว ตัวแทนจะมอบใบลงทะเบียนการขออนุญาตใช้สิทธิฯ เพื่อให้ผู้ขออนุญาตใช้สิทธิกรอกรายละเอียด และส่งกลับบริษัทในทันที ซึ่งหลังจากบริษัทได้รับใบลงทะเบียนดังกล่าวและตรวจสอบ/บันทึกรายละเอียดแล้ว
จึงจะจัดส่งใบอนุญาต (สติ๊กเกอร์เครื่องหมายแสดงการชำระเงิน) ให้กับผู้ที่ได้ชำระเงินตามใบลงทะเบียน ทางไปรษณีย์  ทั้งนี้ ผู้ที่ได้ชำระเงินดังกล่าวสามารถถ่ายสำเนาใบลงทะเบียนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วนั้น ใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระค่าตอบแทนฯ ได้โดยชั่วคราว จนกว่าจะได้รับใบอนุญาต (สติ๊กเกอร์เครื่องหมายแสดงการชำระเงิน) จากบริษัท


ระยะเวลาการจัดเก็บฯ บริษัทกำหนดให้มีการขออนุญาตและชำระค่าตอบแทนฯเป็นประเภท ดังนี้

 1. ประเภทราย 1 เดือน คุ้มครองสิทธินับตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ขออนุญาตและชำระฯ จนถึงวันสิ้นสุดของเดือนนั้น ๆ

 2. ประเภทราย 3 เดือน คุ้มครองสิทธินับจากวันที่ 1 ของเดือนที่เริ่มต้นขออนุญาตและชำระฯ จนครบกำหนด 3 เดือน ของการอนุญาตนั้น ๆ

 3. ประเภทราย 6 เดือน คุ้มครองสิทธินับจากวันที่ 1 ของเดือนที่เริ่มต้นขออนุญาตและชำระฯ จนครบกำหนด 6 เดือน ของการอนุญาตนั้น ๆ

4. ประเภทราย 12 เดือน คุ้มครองสิทธินับจากวันที่ 1 ของเดือนที่เริ่มต้นขออนุญาตและชำระฯ จนครบกำหนด 12 เดือน ของการอนุญาตนั้น ๆ

       ถ้าผู้ประกอบการรายใดประสงค์จะใช้งานลิขสิทธิ์เพลงในการเผยแพร่เพื่อการค้าต่อเมื่อสิทธิตามใบอนุญาต
 (สติ๊กเกอร์เครื่องหมายแสดงการชำระเงิน) สิ้นสุดลงให้ดำเนินการติดต่อแจ้งความประสงค์ และชำระ
ค่าตอบแทนฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนที่สิทธิตามใบอนุญาต (สติ๊กเกอร์เครื่องหมายแสดงการชำระเงิน)
จะสิ้นสุดลง

 การแสดงใบอนุญาตหรือสติ๊กเกอร์เครื่องหมายการชำระค่าตอบแทนการให้สิทธิในการเผยแพร่ฯ งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า

 -  ให้สถานประกอบการที่ได้ชำระเงินแล้ว และได้รับใบอนุญาต (สติ๊กเกอร์เครื่องหมายแสดงการชำระเงิน)
แล้ว กรอกชื่อของสถานประกอบการ/ชื่อร้าน ลงในสติ๊กเกอร์เครื่องหมายแสดงการชำระเงินดังกล่าวให้ชัดเจน
และให้นำไปติดแสดงไว้ในที่เปิดเผย ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้าทำการตรวจสอบได้โดยสะดวก

      สถานที่ติดต่อ   เลขที่ 354/28  หมู่ 4  แขวงคลองสองต้นนุ่น  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  10520

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    โทรศัพท์  0-2557-1497, 08-6034-3818  โทรสาร 0-2557-1497

 

Go back...                                                                                                                Next page...


Home page...


MoreCopyright (c) 2006 by Your Name  Designed by: ThemZa